Renkli grep

Mayıs 22, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Grep’i renkli yapmak için

export GREP_OPTIONS='--color=auto'

Bu satır bash başlangıç ayar dosyasına da konulabilir.

Binary Saat

Mayıs 12, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

watch -n 1 'echo "obase=2;`date +%s`" | bc'

Shell Paylaşmak

Mayıs 12, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Aynı sunucuya erişimi olan 2 kişi için birinin yaptıklarını diğeri görmek istiyor diyelim.
Bunun için 2 güzel çözüm buldum (Krediler:http://www.commandlinefu.com adresine)

Usta:
   script -qf | tee >(nc -kl 5000)
Öğrenci:
   nc localhost 500

veya

Usta:
   bash -i 2>&1 | tee /dev/stderr | nc -l 5000
Öğrenci:
   nc localhost 500

Text Dosyalarında Belirli Bir Aralığın Tespiti

Mayıs 12, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

sed kullanalım.
2,3,4,5. satırları görmek için

sed -n '2,5p' install.log

son satır için $ kullanılabilir.
Son satırı görmek için

sed -n '$p' install.log

Detaylı bilgi http://www.grymoire.com/Unix/Sed.html adresinde bulunabilir.

Aynı Hash’e Sahip Dosyaların Tesbiti

Mayıs 12, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

find -not -empty -type f -printf "%s\n" | sort -rn | uniq -d | xargs -I{} -n1 find -type f -size {}c -print0 | xargs -0 md5sum | sort | uniq -w32 --all-repeated=separate

Web Üzerinden Dizin Göstermek

Mayıs 12, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Bir dizinin içeriğini web üzerinden paylaşmak istiyoruz.
Paylaştığımız dizine http://$HOSTNAME:8000/ adresinden ulaşılabilcektir.
Bu iş için python kullanmak ideal
Python 2.x için

python -m SimpleHTTPServer

Python 3.x için

python -m http.server

Linux ile Küme İşlemleri

Mayıs 8, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

İki txt dosyamız olduğunu düşünelim.
Bunlardaki her satırın tekilligini sağlamak için:

sort 1.txt| uniq -u >1.tekil.txt

yapılabilir.

Her satırı tekil olan 1.txt ve 2.txt dosyaları için
Küme birleşimi:

  cat 1.txt 2.txt | sort -u

Küme farkı

  cat 1.txt 2.txt 2.txt | sort -u

Küme kesişimi

  cat 1.txt 2.txt | uniq -d

Dosya Yedeklemek…

Mart 27, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Herhangi bir değişiklik yapmadan önce dosyaların yedeğini almak için bu yöntem kullanılabilinir.
Önce küme işaretinin nasıl çalıştığını bir anlayalım.
Örneğin

[root@localhost ~]# echo {a,b,c}{a,b,c}{a,b,c}
aaa aab aac aba abb abc aca acb acc baa bab bac bba bbb bbc bca bcb bcc caa cab cac cba cbb cbc cca ccb ccc

[root@localhost ~]# echo {a,b,c}{a,b}
aa ab ba bb ca cb

[root@localhost ~]# echo {a,b,c}x
ax bx cx

[root@localhost ~]# echo {a,b,c}xy
axy bxy cxy

[root@localhost ~]# echo {a,b,c}x{1,2}
ax1 ax2 bx1 bx2 cx1 cx2

Görüldüğü üzere küme ile kartezyen çarpım yapılmaktadır.
Küme içinde boşluk karakteri de kullanılabilinir.

[root@localhost ~]# echo {a,b,c}{,1,2}
a a1 a2 b b1 b2 c c1 c2

Değiştirmeden önce dosyanın yedeğini almak için

root@localhost ~]# cp filename{,.bak}

veya degişim zamanını da backupa katmak için

root@localhost ~]# cp set.txt{,".$(date "+%Y%m%d%H%M%S")"}
[root@localhost ~]# ls set.txt*
set.txt set.txt.20140327134115


kullanılabilir.

Neden Yahoo Mail

Mart 13, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Hiçbir fikrim yok!!!

yahoo

 

Video format verisini öğrenmek

Şubat 10, 2014 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

1- İmage, pdf veya videoda üst veri öğrenmek için exiftool kullanılabilir.
Önce kuralım:

[root@xxxx ~]# sudo yum install perl-Image-ExifTool
Loaded plugins: refresh-packagekit, security
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package perl-Image-ExifTool.noarch 0:8.50-1.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package          Arch     Version       Repository  Size
================================================================================
Installing:
 perl-Image-ExifTool    noarch    8.50-1.el6     epel    2.2 M

Transaction Summary
================================================================================
Install    1 Package(s)

Total download size: 2.2 M
Installed size: 9.2 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
perl-Image-ExifTool-8.50-1.el6.noarch.rpm        | 2.2 MB   00:04   
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing : perl-Image-ExifTool-8.50-1.el6.noarch            1/1 
 Verifying : perl-Image-ExifTool-8.50-1.el6.noarch            1/1 

Installed:
 perl-Image-ExifTool.noarch 0:8.50-1.el6                    

Complete!

Şimdi video üst verisine bakalım:

[root@xxxx ~]# exiftool sample_mpeg4.mp4
ExifTool Version Number     : 8.50
File Name            : sample_mpeg4.mp4
Directory            : .
File Size            : 240 kB
File Modification Date/Time   : 2005:11:03 10:25:32-05:00
File Permissions        : rw-r--r--
File Type            : MP4
MIME Type            : video/mp4
Major Brand           : MP4 v2 [ISO 14496-14]
Minor Version          : 0.0.1
Compatible Brands        : mp42, mp41
Movie Header Version      : 0
Create Date           : 2005:10:28 17:46:46
Modify Date           : 2005:10:28 17:46:46
Time Scale           : 600
Duration            : 4.97 s
Preferred Rate         : 1
Preferred Volume        : 100.00%
Preview Time          : 0 s
Preview Duration        : 0 s
Poster Time           : 0 s
Selection Time         : 0 s
Selection Duration       : 0 s
Current Time          : 0 s
Next Track ID          : 3
Track Header Version      : 0
Track Create Date        : 2005:10:28 17:46:46
Track Modify Date        : 2005:10:28 17:46:46
Track ID            : 1
Track Duration         : 4.97 s
Track Layer           : 0
Track Volume          : 100.00%
Balance             : 0
Audio Format          : mp4a
Audio Channels         : 2
Audio Bits Per Sample      : 16
Audio Sample Rate        : 32000
Matrix Structure        : 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Image Width           : 190
Image Height          : 240
Media Header Version      : 0
Media Create Date        : 2005:10:28 17:46:46
Media Modify Date        : 2005:10:28 17:46:46
Media Time Scale        : 30
Media Duration         : 4.97 s
Media Language Code       : eng
Handler Type          : Video Track
Handler Description       : Apple Video Media Handler
Graphics Mode          : srcCopy
Op Color            : 0 0 0
Compressor ID          : mp4v
Source Image Width       : 190
Source Image Height       : 240
X Resolution          : 72
Y Resolution          : 72
Bit Depth            : 24
Video Frame Rate        : 30
Movie Data Size         : 242685
Avg Bitrate           : 391 kbps
Image Size           : 190x240
Rotation            : 0

2.tovid kullanabiliriz.
Önce kuralım:

$ aria2c http://tovid.googlecode.com/files/tovid-0.34.tar.gz
$ cd ~/Downloads
$ tar -xzvf tovid-0.34.tar.gz
$ cd tovid-0.34
$ ./setup.py build
$ su -c './setup.py uninstall'

Şimdi videonun özelliklerine bakalım:

[root@xxx ~]# tovid sample_mpeg4.mp4
Usage:

  tovid [command] [arguments ...]

Where 'command' is one of the following:

  Command   Description                 Formerly
  -----------------------------------------------------------------
  id     Identify one or more video files      idvid
  dvd     Author and/or burn a DVD          makedvd
  menu    Create an MPEG menu             makemenu
  vcd     Author and/or burn a VCD          makevcd
  xml     Create (S)VCD or DVD .xml file       makexml
  postproc  Post-process an MPEG video file       postproc
  disc    Create a DVD with menus           todisc
  gui     Start the tovid GUI             todiscgui
  mpg     Encode videos to MPEG format        tovid
  titlesets  Start the titleset wizard          (new)
  chapters  Set video chapter points with mplayer    (new)

The following general options are also available:
  --prefix | -prefix   Return the tovid install prefix
  --version | -version  Return the tovid version
  --info | -info     Return prefix, version and python module search path
  These options are to be used on their own, as in: tovid --prefix

Run 'tovid <command>' with no further arguments to get help on a command,
and what arguments it expects.

Unknown command: 'sample_mpeg4.mp4'
[root@xxx ~]# tovid id sample_mpeg4.mp4
Read options from /root/.tovid/tovid.ini:

=========================================================
 mplex    MISSING!
=========================================================
 mpeg2enc  MISSING!
=========================================================
 yuvfps   MISSING!
=========================================================
 yuvdenoise MISSING!
=========================================================
 ppmtoy4m  MISSING!
=========================================================
 mp2enc   MISSING!
=========================================================
 jpeg2yuv  MISSING!

You are missing CORE tovid dependencies! Please install the above MISSING 
dependencies and try again. See tovid.wikia.com/wiki/Tovid_dependencies for 
help.
=========================================================

Kayıp paketler olduğu aşikar. Bu sorunu aşabilmek için mjpegtools paketini kuralım:

[root@xxx ~]# yum install mjpegtools
Loaded plugins: refresh-packagekit, security
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mjpegtools.x86_64 1:2.0.0-22.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package      Arch      Version         Repository   Size
================================================================================
Installing:
 mjpegtools     x86_64     1:2.0.0-22.el6     atrpms     734 k

Transaction Summary
================================================================================
Install    1 Package(s)

Total download size: 734 k
Installed size: 2.2 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
mjpegtools-2.0.0-22.el6.x86_64.rpm            | 734 kB   00:03   
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing : 1:mjpegtools-2.0.0-22.el6.x86_64               1/1 
 Verifying : 1:mjpegtools-2.0.0-22.el6.x86_64               1/1 

Installed:
 mjpegtools.x86_64 1:2.0.0-22.el6                       

Complete!

Şimdi video özelliklerine bakalım:

[root@xxx ~]# tovid id /home/fatih/sample_mpeg4.mp4
Read options from /root/.tovid/tovid.ini:

--------------------------------
tovid id
Identify video files
Version 0.34
http://tovid.wikia.com
--------------------------------
Could not find file: /home/fatih/sample_mpeg4.mp4
[root@xxx ~]# tovid id /home/fatih/small.mp4 
Read options from /root/.tovid/tovid.ini:

--------------------------------
tovid id
Identify video files
Version 0.34
http://tovid.wikia.com
--------------------------------
Analyzing file: '/home/fatih/small.mp4'...
=========================================================
        File: /home/fatih/small.mp4
       Width: 560 pixels
       Height: 320 pixels
    Aspect ratio: 1.75:1
       Frames: 0
      Duration: 00:00:05 hours/mins/secs
     Framerate: 30.000 frames per second
    Video format: H264
   Video bitrate: 465640 bits per second
---------------------------
Audio track 1 (Stream Stream, AID 0):
---------------------------
       Codec: 
      Bitrate: 83048000 bits per second
   Sampling rate: ? Hz
---------------------------
Audio track 2 (Stream #0:1(eng):, AID ):
---------------------------
       Codec: 
      Bitrate: 0000 bits per second
   Sampling rate: ? Hz
---------------------------
Audio track 3 (Stream Audio:, AID ):
---------------------------
       Codec: 
      Bitrate: 0000 bits per second
   Sampling rate: ? Hz
---------------------------
Audio track 4 (Stream aac, AID ):
---------------------------
       Codec: 
      Bitrate: 0000 bits per second
   Sampling rate: ? Hz
---------------------------
Audio track 5 (Stream (mp4a, AID ):
---------------------------
       Codec: 
      Bitrate: 0000 bits per second
   Sampling rate: ? Hz
---------------------------
Audio track 6 (Stream /, AID ):
---------------------------
       Codec: 
      Bitrate: 0000 bits per second
   Sampling rate: ? Hz
---------------------------
Audio track 7 (Stream 0x6134706D),, AID ):
---------------------------
       Codec: 
      Bitrate: 0000 bits per second
   Sampling rate: ? Hz
---------------------------
Audio track 8 (Stream 48000, AID ):
---------------------------
       Codec: 
      Bitrate: 0000 bits per second
   Sampling rate: ? Hz
---------------------------
Audio track 9 (Stream Hz,, AID ):
---------------------------
       Codec: 
      Bitrate: 0000 bits per second
   Sampling rate: ? Hz
---------------------------
Audio track 10 (Stream mono,, AID ):
---------------------------
       Codec: 
      Bitrate: 0000 bits per second
   Sampling rate: ? Hz
---------------------------
Audio track 11 (Stream fltp,, AID ):
---------------------------
       Codec: 
      Bitrate: 0000 bits per second
   Sampling rate: ? Hz
---------------------------
Audio track 12 (Stream 83, AID ):
---------------------------
       Codec: 
      Bitrate: 0000 bits per second
   Sampling rate: ? Hz
---------------------------
Audio track 13 (Stream kb/s, AID ):
---------------------------
       Codec: 
      Bitrate: 0000 bits per second
   Sampling rate: ? Hz
=========================================================
Audio is compliant with the following formats:
 Not compliant with (S)VCD or DVD
Video is compliant with the following formats:
 Not compliant with (S)VCD or DVD
This video does not seem to be compliant with (S)VCD or DVD
standards. If you burn it to a video disc, it may not work.
=========================================================

Not:exiftool hata yapabilir. Zira exif bilgilerini okuyor. Fakat tovid dosyanın içine bakıyor. Hata yapma ihtimali azdır.

3. mplayer kullanmak

[fatih@xxx ~]$ mplayer -vo null -ao null -identify -frames 0 H264_test1_Talkinghead_mp4_480x360.mp4 
MPlayer SVN-r36251-snapshot-4.4.6 (C) 2000-2013 MPlayer Team
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.

Playing H264_test1_Talkinghead_mp4_480x360.mp4.
libavformat version 55.4.101 (internal)
libavformat file format detected.
ID_AUDIO_ID=0
ID_AID_0_LANG=eng
[lavf] stream 0: audio (aac), -aid 0, -alang eng
ID_VIDEO_ID=0
[lavf] stream 1: video (h264), -vid 0
VIDEO: [H264] 480x360 24bpp 24.000 fps 206.7 kbps (25.2 kbyte/s)
Clip info:
 major_brand: mp42
ID_CLIP_INFO_NAME0=major_brand
ID_CLIP_INFO_VALUE0=mp42
 minor_version: 1
ID_CLIP_INFO_NAME1=minor_version
ID_CLIP_INFO_VALUE1=1
 compatible_brands: mp42avc1
ID_CLIP_INFO_NAME2=compatible_brands
ID_CLIP_INFO_VALUE2=mp42avc1
 creation_time: 2009-02-26 21:49:46
ID_CLIP_INFO_NAME3=creation_time
ID_CLIP_INFO_VALUE3=2009-02-26 21:49:46
ID_CLIP_INFO_N=4
Load subtitles in ./
ID_FILENAME=H264_test1_Talkinghead_mp4_480x360.mp4
ID_DEMUXER=lavfpref
ID_VIDEO_FORMAT=H264
ID_VIDEO_BITRATE=206704
ID_VIDEO_WIDTH=480
ID_VIDEO_HEIGHT=360
ID_VIDEO_FPS=24.000
ID_VIDEO_ASPECT=0.0000
ID_AUDIO_FORMAT=MP4A
ID_AUDIO_BITRATE=85056
ID_AUDIO_RATE=44100
ID_AUDIO_NCH=2
ID_START_TIME=0.00
ID_LENGTH=14.97
ID_SEEKABLE=1
ID_CHAPTERS=0
==========================================================================
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
libavcodec version 55.7.100 (internal)
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
==========================================================================
ID_VIDEO_CODEC=ffh264
==========================================================================
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, floatle, 85.1 kbit/3.01% (ratio: 10632->352800)
ID_AUDIO_BITRATE=85056
ID_AUDIO_RATE=44100
ID_AUDIO_NCH=2
Selected audio codec: [ffaac] afm: ffmpeg (FFmpeg AAC (MPEG-2/MPEG-4 Audio))
==========================================================================
AO: [null] 44100Hz 2ch floatle (4 bytes per sample)
ID_AUDIO_CODEC=ffaac
Starting playback...


Exiting... (End of file)
ID_EXIT=EOF

4. ffmpeg kullanmak

[fatih@xxx ~]$ ffmpeg -i H264_test1_Talkinghead_mp4_480x360.mp4 
ffmpeg version 1.2.1 Copyright (c) 2000-2013 the FFmpeg developers
 built on May 10 2013 15:14:14 with gcc 4.4.6 (GCC) 20120305 (Red Hat 4.4.6-4)
 configuration: --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --mandir=/usr/share/man --enable-shared --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-version3 --enable-postproc --enable-avfilter --enable-pthreads --enable-x11grab --enable-vdpau --disable-avisynth --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libdc1394 --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libnut --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librtmp --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libx264 --enable-libxavs --enable-libxvid --extra-cflags='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m64 -mtune=generic -fPIC' --disable-stripping
 libavutil   52. 18.100 / 52. 18.100
 libavcodec   54. 92.100 / 54. 92.100
 libavformat  54. 63.104 / 54. 63.104
 libavdevice  54. 3.103 / 54. 3.103
 libavfilter   3. 42.103 / 3. 42.103
 libswscale   2. 2.100 / 2. 2.100
 libswresample  0. 17.102 / 0. 17.102
 libpostproc  52. 2.100 / 52. 2.100
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'H264_test1_Talkinghead_mp4_480x360.mp4':
 Metadata:
  major_brand   : mp42
  minor_version  : 1
  compatible_brands: mp42avc1
  creation_time  : 2009-02-26 21:49:46
 Duration: 00:00:14.98, start: 0.000000, bitrate: 600 kb/s
  Stream #0:0(eng): Audio: aac (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, stereo, fltp, 85 kb/s
  Metadata:
   creation_time  : 2009-02-26 21:49:46
   handler_name  : Apple Sound Media Handler
  Stream #0:1(eng): Video: h264 (Constrained Baseline) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 480x360, 206 kb/s, 24 fps, 24 tbr, 600 tbn, 1200 tbc
  Metadata:
   creation_time  : 2009-02-26 21:49:46
   handler_name  : Apple Video Media Handler
  Stream #0:2(eng): Data: none (rtp / 0x20707472), 212 kb/s
  Metadata:
   creation_time  : 2009-02-26 21:49:46
   handler_name  : hint media handler
  Stream #0:3(eng): Data: none (rtp / 0x20707472), 88 kb/s
  Metadata:
   creation_time  : 2009-02-26 21:49:46
   handler_name  : hint media handler
At least one output file must be specified
[fatih@xxx ~]$ 

Kişisel favorim mplayer.