history kullanımı

Ağustos 17, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Komutların sırasını ve tarihlerini görebilmek için


export HISTTIMEFORMAT='%F %T '
 history | more
1 2008-08-05 19:02:39 service network restart
2 2008-08-05 19:02:39 exit
3 2008-08-05 19:02:39 id
4 2008-08-05 19:02:39 cat /etc/redhat-release

Ctrl+R ile historyde arama yapılabilir.
Her Ctrl+R basıldığında bir diğer arama sonucu getirilir.
Sağ-Sol ok tuşları ile bulunan komut alınabilir.

History sırasına göre komut çalıştırmak için

 history | more
1 service network restart
2 exit
3 id
4 cat /etc/redhat-release
 
 !4
cat /etc/redhat-release
Fedora release 9 (Sulphur)

Başlangıcı bilinen (ps ile başlayan son komut) komutu history’de çalıştırmak

!ps
ps aux | grep yp
root   16947 0.0 0.1 36516 1264 ?    Sl  13:10  0:00 ypbind
root   17503 0.0 0.0  4124  740 pts/0  S+  19:19  0:00 grep yp

Komutun historyde görünmemesi için

export HISTCONTROL=ignorespace
ls -ltr
pwd
 service httpd stop 
[Note that there is a space at the beginning of service,
to ignore this command from history]
history | tail -3
67 ls -ltr
68 pwd
69 history | tail -3

gdb c debugger kullanımı

Ağustos 17, 2011 § 1 yorum § Kalıcı bağlantı

Programı yazalım

$ vim factorial.c
# include <stdio.h>

int main()
{
	int i, num, j;
	printf ("Enter the number: ");
	scanf ("%d", &num );

	for (i=1; i<num; i++)
		j=j*i;

	printf("The factorial of %d is %d\n",num,j);
}
$ cc factorial.c

$ ./a.out
Enter the number: 3
The factorial of 3 is 12548672

gdb kullanabilmek için ”cc -g” ile compile edelim

$ cc -g factorial.c

Önce gdb yi a.out için çalıştırıyoruz.

$ gdb a.out

Sonra break point koyuyoruz

Syntax:

break line_number

  *
   break [file_name]:line_number
  *
   break [file_name]:func_name

break 10
Breakpoint 1 at 0x804846f: file factorial.c, line 10.

“run ” ile programı çalıştır

run [args]

run
Starting program: /home/sathiyamoorthy/Debugging/c/a.out

İlk break pointe kadar program çalışır eder

Breakpoint 1, main () at factorial.c:10
10			j=j*i;

Bu noktada debug edebiliriz
Değişken değerlerine bakalım

Syntax: print {variable}

Examples:
print i
print j
print num

(gdb) p i
$1 = 1
(gdb) p j
$2 = 3042592
(gdb) p num
$3 = 3
(gdb)

gdb ile kullanılabilecek diğer seçenekler
c (continue kısaltması): Bir sonraki break point e kadar sür.
n (next kısaltması): Birsonraki satırı sür
s (step kısaltması): n ile aynıdır fakat fonksiyon geldiğinde fonksiyonu tek satır olarak almaz fonksiyona gidip onu satır satır çalıştırır

Diğer seçeekler
l – list
p – print
c – continue
s – step
ENTER: bir önceki emri tekrar et
l command: Kaynak kodu görmek için kullanılır
bt: backtrack – Print backtrace of all stack frames, or innermost COUNT frames.
help – help TOPICNAME.
quit – çıkış

kaynak

for döngüsü örnekleri

Ağustos 17, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

#!/usr/bin/env bash
 
for x in one two three four
do
  echo number $x
done
 
output:
number one
number two 
number three 
number four

#!/usr/bin/env bash
 
for myfile in /etc/r*
do
  if [ -d "$myfile" ] 
  then
   echo "$myfile (dir)"
  else
   echo "$myfile"
  fi
done
 
output:
 
/etc/rc.d (dir)
/etc/resolv.conf
/etc/resolv.conf~
/etc/rpc        

for x in /etc/r??? /var/lo* /home/drobbins/mystuff/* /tmp/${MYPATH}/*
do
  cp $x /mnt/mydir
done

for x in ../* mystuff/*
do
  echo $x is a silly file
done

for x in /var/log/*
do
  echo `basename $x` is a file living in /var/log
done

#!/usr/bin/env bash
 
for thing in "$@"
do
  echo you typed ${thing}.
done
 
output:
 
$ allargs hello there you silly
you typed hello.
you typed there.
you typed you.
you typed silly.

tar kullanımı

Ağustos 17, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

tar dosyasının içeriğini görmek:

tarview() {
  echo -n "Displaying contents of $1 "
  if [ ${1##*.} = tar ]
  then
    echo "(uncompressed tar)"
    tar tvf $1
  elif [ ${1##*.} = gz ]
  then
    echo "(gzip-compressed tar)"
    tar tzvf $1
  elif [ ${1##*.} = bz2 ]
  then
    echo "(bzip2-compressed tar)"
    cat $1 | bzip2 -d | tar tvf -
  fi
}

$ tarview shorten.tar.gz
Displaying contents of shorten.tar.gz (gzip-compressed tar)
drwxr-xr-x ajr/abbot     0 1999-02-27 16:17 shorten-2.3a/
-rw-r--r-- ajr/abbot   1143 1997-09-04 04:06 shorten-2.3a/Makefile
-rw-r--r-- ajr/abbot   1199 1996-02-04 12:24 shorten-2.3a/INSTALL
-rw-r--r-- ajr/abbot    839 1996-05-29 00:19 shorten-2.3a/LICENSE

find ile dosya aramak

Ağustos 17, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

find -name "MyCProgram.c"
./backup/MyCProgram.c
./MyCProgram.c

Büyük-küçük harf duyarlılığı olmaksızın aramak

 find -iname "MyCProgram.c"
./mycprogram.c
./backup/mycprogram.c
./backup/MyCProgram.c
./MyCProgram.c

Klasör derinliğini belirleyerek dosya aramak

find / -name passwd
./usr/share/doc/nss_ldap-253/pam.d/passwd
./usr/bin/passwd
./etc/pam.d/passwd
./etc/passwd
 
 find -maxdepth 2 -name passwd
./etc/passwd
 
 find / -maxdepth 3 -name passwd
./usr/bin/passwd
./etc/pam.d/passwd
./etc/passwd
 
 find -mindepth 3 -maxdepth 5 -name passwd
./usr/bin/passwd
./etc/pam.d/passwd

Bulunan dosyalar için işlem yapılmak istenirse “{}” dosya ismi yerine kullanılabilir.

find -iname "MyCProgram.c" -exec md5sum {} \;
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e ./mycprogram.c
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e ./backup/mycprogram.c
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e ./backup/MyCProgram.c
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e ./MyCProgram.c

Kriterlerle uyuşmayan dosyaları bulmak.
(maxdebth 1 olduğu için sadece bulunduğu klasöre bakar)

 find -maxdepth 1 -not -iname "MyCProgram.c"
.
./MybashProgram.sh
./create_sample_files.sh
./backup
./Program.c

inode numarasına göre dosya bulmak

find -inum 16187430 -exec mv {} new-test-file-name \;
 ls -i1 *test*
16187430 new-test-file-name
16187429 test-file-name

İzinlerine göre dosya aramak

Diğer izinlerine bakmaksızın grup tarafından okunabilen dosyaları bulmak

 find . -perm -g=r -type f -exec ls -l {} \;
-rw-r--r-- 1 root root 0 2009-02-19 20:30 ./everybody_read
-rwxrwxrwx 1 root root 0 2009-02-19 20:31 ./all_for_all
----r----- 1 root root 0 2009-02-19 20:27 ./others_can_only_read
-rw-r----- 1 root root 0 2009-02-19 20:27 ./others_can_also_read

Sadece grupun okuma iznine sahip olduğu dosyaları bulmak

 find . -perm g=r -type f -exec ls -l {} \;
----r----- 1 root root 0 2009-02-19 20:27 ./others_can_only_read

İzinleri octal olarak verilip dosyaların bulunması

 find . -perm 040 -type f -exec ls -l {} \;
----r----- 1 root root 0 2009-02-19 20:27 ./others_can_only_read

0 bytelık lock vs dosyalarını tesbit etmek

find ~ -empty

Gizli olmayan 0 byte dosyalarını bulmak

find . -maxdepth 1 -empty -not -name ".*"

Boyutu en büyük 5 dosyayı bulmak

find . -type f -exec ls -s {} \; | sort -n -r | head -5

Yüre göre dosya aramak
Soket dosyalarını bulmak

 find . -type s

Dizinleri bulmak

 find . -type d

Normal dosyaları bulmak

find . -type f

Gizli dosyaları bulmak

find . -type f -name ".*"

Gizli dizinleri bulmak

find -type d -name ".*" 

Boyutlarına göre dosya aramak
Belirli boyuttan büyük dosyaları bulmak

 find ~ -size +100M

Belirli boyuttan küçük dosyaları bulmak

 find ~ -size -100M

Belirli boyuttaki dosyaları bulmak

 find ~ -size 100M 

Dosya içeriklerini araştırmak

find . -type f -exec grep '4583_20080820115047.mp4' /dev/null {} \;
./databasemp4isim.txt: 4583_20080820115047.mp4
./isimmp4.txt:4583_20080820115047.mp4

Dosya boyutlarının bulmak

find . -size +100M -type f -print0 | xargs -0 ls -lahS

Regular expression kullanımı

find . -name \txt -exec tail -1 {} \;

Modifikasyonu belirli aralıkda olan dosyaları bulmak

find . -type f -newermt "2010-01-01" ! -newermt "2010-06-01"

ffmpeg ile ekran görüntüsü yakalamak

Ağustos 16, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Ekran görüntüsü yakalamak için

ffmpeg -f x11grab -s 1280x1024 -i 0:0 /home/egitim/desktop.avi

veya

ffmpeg -video_size 1920x1080 -framerate 25 -f x11grab -i :0 -f mpegts udp://172.16.101.131:5555

ekranı nc ile ağa basıp yakalamak

ffmpeg -video_size 1920x1080 -framerate 25 -f x11grab -i :0 -f mpegts -| nc -l -p 9000
nc localhost 9000 > 1.mp4

ffmpeg ile video edit etmek

Ağustos 16, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Bir videoyu mpeg4e dönüştürmek

ffmpeg -i 4126_20071228004214.mp4 -f avi -vcodec mpeg4 -b 637k -acodec mp3 -ab 32k ../sonuc/32k_4126_20071228004214.mp4

libx264 ile multithread kullanarak (ffmpeg static build ile: http://dl.dropboxusercontent.com/u/24633983/ffmpeg/index.html ; http://dl.dropbox.com/u/24633983/ffmpeg/builds/ffmpeg-linux64-20130508.tar.bz2)

../ffmpeg -i "shuttle-flip.mp4" -codec:v libx264 -quality good -cpu-used 0 -b:v 4000k -profile:v baseline -level 30 -y -maxrate 4000k -y -bufsize 2000k -vf scale=-1:1080 -threads 2 -codec:a libvo_aacenc -b:a 128k "fullhd.mp4"

webm için

../ffmpeg -i "shuttle-flip.mp4" -codec:v libvpx -quality good -cpu-used 0 -b:v 2000k -qmin 10 -qmax 42 -maxrate 2000k -y -bufsize 2000k -vf scale=-1:720 -threads 2 -codec:a libvorbis -b:a 128k "webm.webm"

Not:-preset değerinin slow olması sıkıştırmanın oldukça iyi yapılacağı anlamına gelmektedir.
Yapılan denemede, slow ile oluşan dosya 570M iken ultrafast ile oluşan dosyanın 1.1G olduğu gözlemlenmiştir. Fakat slowda encoding süresi 59m58.255s iken ultrafastde encoding 9m6.937s zamanda tamamlanmıştır. -preset degeri ultrafast,veryfast,faster,fast,medium, slow,slower,veryslow,placebo olabilir.

Not: Daha detaylı bilhi için “x264 –help” kullanılabilir.

Not: -crf değeri ne kadar kayıp verilebileceğini belirler.
Verilen değer küçüldükçe kayıp azalır. Makul değerler 18-28 arasıdır. 0 değeri kayıpsızdır.

ffmpeg -i input -acodec copy -vcodec libx264 -preset slow -crf 22 output.mp4

Animasyon için tune edilmiş bir örnek:


ffmpeg -i input -acodec copy -vcodec libx264 -preset medium -tune animation 
  -profile baseline -level 3.0 -crf 20 output.mp4

Değişik level kullanımları mümkündür.
Örneğin:

  iPhone, iPod 5.5G
    --level 30 --profile baseline --vbv-bufsize 10000 --vbv-maxrate 10000


  iPod
    --level 1.3 --no-cabac --vbv-bufsize 768 --vbv-maxrate 768


  PSP
    --level 2.1 --vbv-bufsize 4000 --vbv-maxrate 4000


  Zune
    --level 30 --no-cabac --vbv-bufsize 10000 --vbv-maxrate 10000


  AppleTV
    --level 3.1 --no-cabac --vbv-bufsize 14000 --vbv-maxrate 14000


  PS3-Xbox360
    --level 4.1 --vbv-bufsize 62500 --vbv-maxrate 62500

Dosyanın bitrate verilerek belirli bir boyutta sonuçlanmasını sağlamak için 2 fazlı dönüşüm yapılabilir. Örneğin
Not:bitratei sabitlemek yerine crf kullanmak tavsiye edilir. Zira farklı bitratelerde aynı kalitede görüntü elde edilebilir. Kaynak

ffmpeg -i input -pass 1 -vcodec libx264 -preset fast -b 512k -f mp4 -an -y /dev/null \
  && ffmpeg -i input -pass 2 -vcodec libx264 -preset fast -b 512k -acodec libfaac \
  -ab 128k -ac 2 output.mp4

Kayıpsız H264 oluşturmak için:

ffmpeg -i input -vcodec libx264 -preset ultrafast -crf 0 -acodec copy output.mkv

Not: Kayıpsız video oluştururken -preset değeriyle yapılan denemelerde
-preset ultrafast iken
oluşan dosya 8.5G (9108193825) ve gerekli zaman 23m54.441s
-preset medium iken
oluşan dosya 6.6G (7070383360) ve gerekli zaman 99m18.887s
-preset placebo iken
oluşan dosya 6.6G (7036744106) ve gerekli zaman 433m10.011s

ffmpeg hakkına iyi bir kaynak

FFMpeg in static buildi. Herhangi bir bağımlılığı yoktur.
Static build referansı ve yeni versiyonları…

Tekrar eden dosyaların tesbiti

Ağustos 16, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Birbirinin aynı olan dosyaları “fdupes” kullanarak tebit eebiliriz.

/var/www klasöründe arama yapmak için

fdupes /var/www

/var/www klasöründe recursive arama yapmak için

fdupes -r /var/www

/var/www klasöründe recursive arama yapıp tekrarları silmek için soru sorması içim

fdupes -rd /var/www

BC’ye user parametresi girmek

Temmuz 25, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

Bunu başarmak için:

Öncelikle bc_yapilacakis isimli dosyayi olusturalim.
Dosyanın içeriği

d = a / b
print a," divided by ",b," with scale ",scale," is ",d
quit

Şimdi bc_userparametre.sh isimli shell dosyasını oluşturalım.
Dosyanın içeriği


# This is a shell script to request two numbers
# and pass those numbers to the bc interpreter
# for doing a calculation
echo -n "Enter numerator (top number) "
read var1
echo -n "Enter denominator (bottom number) "
read var2
echo -n "Enter scope (number of decimal places) "
read var3
cat <<eee > bc_parametreler
  a = $var1
  b = $var2
  scale = $var3
eee
bc -q bc_parametreler bc_yapilacakis
rm -f bc_parametreler
echo ""

Görüldüğü gibi bc_userparametre.sh dosyasi bc_parametreler isimli dosyayi oluşturuyor.
bc ise quite modda önce bc_parametreler sonra bc_yapilacakis dosyasını okuyarak işini tamamlıyor.

iostat, mpstat ile istatistik toplamak

Temmuz 21, 2011 § Yorum yok § Kalıcı bağlantı

iostat kullanımı:


$ iostat
Linux 2.6.32-100.28.5.el6.x86_64 (dev-db)    07/09/2011

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      5.68  0.00  0.52  2.03  0.00  91.76

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda       194.72   1096.66   1598.70 2719068704 3963827344
sda1      178.20    773.45   1329.09 1917686794 3295354888
sda2       16.51    323.19    269.61 801326686 668472456
sdb       371.31    945.97   1073.33 2345452365 2661206408
sdb1      371.31    945.95   1073.33 2345396901 2661206408
sdc       408.03    207.05    972.42 513364213 2411023092
sdc1      408.03    207.03    972.42 513308749 2411023092

Sadece CPU kullanımını görmek

$ iostat -c
Linux 2.6.32-100.28.5.el6.x86_64 (dev-db)    07/09/2011

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      5.68  0.00  0.52  2.03  0.00  91.76

Sadece disk I/O’unu görmek

$ iostat -d
Linux 2.6.32-100.28.5.el6.x86_64 (dev-db)    07/09/2011

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda       194.71   1096.61   1598.63 2719068720 3963827704
sda1      178.20    773.41   1329.03 1917686810 3295355248
sda2       16.51    323.18    269.60 801326686 668472456
sdb       371.29    945.93   1073.28 2345452365 2661209192
sdb1      371.29    945.91   1073.28 2345396901 2661209192
sdc       408.01    207.04    972.38 513364213 2411024484
sdc1      408.01    207.02    972.38 513308749 2411024484

Network devicelarını ve NFS partitionlarının bilgilerini görmek:

$ iostat -n
Linux 2.6.32-100.28.5.el6.x86_64 (dev-db)    07/09/2011

avg-cpu: %user  %nice  %sys %iowait  %idle
      4.33  0.01  1.16  0.31  94.19

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda        2.83     0.35     5.39  29817402 457360056
sda1       3.32    50.18     4.57 4259963994 387641400
sda2       0.20     0.76     0.82  64685128  69718576
sdb        6.59    15.53    42.98 1318931178 3649084113
sdb1       11.80    15.53    42.98 1318713382 3649012985

Device:         rBlk_nor/s  wBlk_nor/s  rBlk_dir/s  wBlk_dir/s  rBlk_svr/s  wBlk_svr/s
192.168.1.4:/home/data   90.67    0.00     0.00     0.00     5.33     0.00
192.168.1.4:/backup     8.74     0.00     0.00     0.00     8.74     0.00
192.168.1.8:/media     0.02     0.00     0.00     0.00     0.01     0.00

MB cinsinden istatistikleri görmek

$ iostat -m
Linux 2.6.32-100.28.5.el6.x86_64 (dev-db)    07/09/2011

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      5.68  0.00  0.52  2.03  0.00  91.76

Device:      tps  MB_read/s  MB_wrtn/s  MB_read  MB_wrtn
sda       194.70     0.54     0.78  1327670  1935463
sda1      178.19     0.38     0.65   936370  1609060
sda2       16.51     0.16     0.13   391272   326402
sdb       371.27     0.46     0.52  1145240  1299425
sdb1      371.27     0.46     0.52  1145213  1299425
sdc       407.99     0.10     0.47   250666  1177259
sdc1      407.99     0.10     0.47   250639  1177259

Belirli bir device ın istatistiklerini görmek

$ iostat -p sda
Linux 2.6.32-100.28.5.el6.x86_64 (dev-db)    07/09/2011

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      5.68  0.00  0.52  2.03  0.00  91.76

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda       194.69   1096.51   1598.48 2719069928 3963829584
sda2      336.38    27.17    54.00  67365064 133905080
sda1      821.89     0.69    243.53  1720833 603892838

Genişletilmiş istatistikler için

$ iostat -x
Linux 2.6.32-100.28.5.el6.x86_64 (dev-db)    07/09/2011

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      5.68  0.00  0.52  2.03  0.00  91.76

Device:     rrqm/s  wrqm/s  r/s  w/s  rsec/s  wsec/s avgrq-sz avgqu-sz  await svctm %util
sda       27.86  63.53 61.77 132.91 1096.46 1598.40  13.84   0.21  1.06  2.28 44.45
sda1       0.69  33.22 48.54 129.63  773.30 1328.84  11.80   1.39  7.82  2.28 40.57
sda2       27.16  30.32 13.23 3.28  323.13  269.56  35.90   0.55  32.96  3.44  5.68
sdb       39.15  215.16 202.20 169.04  945.80 1073.13   5.44   1.05  2.78  1.64 60.91
sdb1       39.15  215.16 202.20 169.04  945.77 1073.13   5.44   1.05  2.78  1.64 60.91
sdc        8.90   3.63 356.56 51.40  207.01  972.24   2.89   1.04  2.56  1.55 63.30
sdc1       8.90   3.63 356.55 51.40  206.99  972.24   2.89   1.04  2.56  1.55 63.30

Belirli bir partition için istatistikler

$ iostat -x sda1
Linux 2.6.32-100.28.5.el6.x86_64 (dev-db)    07/09/2011

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      5.68  0.00  0.52  2.03  0.00  91.76

Device:     rrqm/s  wrqm/s  r/s  w/s  rsec/s  wsec/s avgrq-sz avgqu-sz  await svctm %util
sda1       0.69  33.21 48.54 129.62  773.23 1328.76  11.80   1.39  7.82  2.28 40.56

Belirli aralıklarla (2 saniyede bir) iostat çıktısnı güncellemek

$ iostat 2
Linux 2.6.32-100.28.5.el6.x86_64 (dev-db)    07/09/2011

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      5.68  0.00  0.52  2.03  0.00  91.76

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda       194.67   1096.39   1598.33 2719070584 3963891256
sda1      178.16    773.26   1328.79 1917688482 3295418672
sda2       16.51    323.11    269.54 801326878 668472584
sdb       371.22    945.74   1073.08 2345454041 2661251200
sdb1      371.22    945.72   1073.08 2345398577 2661251200
sdc       407.93    207.00    972.19 513366813 2411036564
sdc1      407.93    206.98    972.19 513311349 2411036564
..

2 saniyede birr 3 kere çalıştırmak

iostat 2 3

mpstat kullanmak
mpstat ile CPU kullanım istatistikleri toplanabilir

$ mpstat
Linux 2.6.32-100.28.5.el6.x86_64 (dev-db)    07/09/2011

10:25:32 PM CPU  %user  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal  %idle  intr/s
10:25:32 PM all  5.68  0.00  0.49  2.03  0.01  0.02  0.00  91.77  

Her core için bilgi toplamak

$ mpstat -P ALL
Linux 2.6.32-100.28.5.el6.x86_64 (dev-db)    07/09/2011   _x86_64_    (4 CPU)

10:28:04 PM CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest  %idle
10:28:04 PM all  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  99.99
10:28:04 PM  0  0.01  0.00  0.01  0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  99.98
10:28:04 PM  1  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  99.98
10:28:04 PM  2  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10:28:04 PM  3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 100.00

Neredeyim ben!?

Linux Notları kategorisinde geziniyorsun.